SÄTT BARNEN I RÖRELSE!

Erika Lundby

PhD Social Work

Vi befinner oss mitt i en pandemi som nu pågått i drygt ett år. Våra barns liv har påverkats dramatiskt på en rad sätt. Barnen har fått lära sig att hålla avstånd till kamrater och lärare, sociala träffar i samband med kalas och högtider har ställts in, och kontakt med släktingar och vänner har begränsats. 

En aspekt som påverkat många barns liv är den dramatiska minskningen av fritidsaktiviteter. Den organiserade fritiden är viktig för många barn då den utgör ett socialt sammanhang där man får utvecklas, träffa jämnåriga, och framförallt - röra på sig på ett lustfyllt sätt.

 

Stillasittande bland barn och unga har länge varit en välkänt problem. Under Coronapandemin har problemet ökat ytterligare (1) då många verksamheter har tvingats stänga ner på grund av smittorisk. 

Samtidigt kvarstår ett obevekligt faktum - barn behöver rörelse och fysisk aktivitet för att må bra, både fysiskt och psykiskt. Enligt rådande rekommendationer från WHO (2) bör småbarn och barn i förskolan vara fysiskt aktiva varje dag i minst tre timmar. Äldre barn bör vara fysiskt aktiva i mer än en timme om dagen och ägna sig åt pulshöjande aktiviteter minst tre gånger i veckan.

Vetenskapliga studier (3) har visat att fysisk aktivitet kan stärka barns sömnkvalité, förbättra BMI, öka kondition och stärka koncentrations-förmågan. Olika aktiviteter har också olika effekter. Forskning (4) visar till exempel att dans kan minska ångest och oro, samt stärka självkänsla och välbefinnande. 

Men hur får vi våra barn att vara tillräckligt aktiva i dessa speciella tider? Det kan som förälder vara svårt att hitta på aktiviteter på egen hand som lockar mer än de nyaste dataspelen eller de flimrande sociala medierna. Samtidigt kanske lösningen finns just där - i tekniken. 

Barn och unga är vana att använda Ipads, datorer och mobiltelefoner från tidig ålder. De flesta barn och unga är också vana att interagera med jämnåriga via spel, forum och appar. I min egen forskning kring barns relationsskapande var det tydligt att den moderna tekniken hade en viktig del i barnens sociala relationer. Digital kommunikation och socialisation påverkade barnens samspel och relationer. Tekniken är helt enkelt inte lika främmande för barn som den kanske ibland upplevs av vuxenvärlden. Utan snarare en normal och viktig del av det sociala livet i barndomen.

Hos oss på Happy Dance har vi under det senaste året använt Zoom som ett digitalt rum där barnen kan delta på danskurser hemifrån. Vi har haft barn från 3 till 14 år som varit med oss online. Och det är faktiskt otroligt vad man kan uppnå över skärm! Gemenskap och rörelseglädje är helt klart möjligt att få till online!

Från början upplevde vi som ledare att det kändes obekvämt och konstigt att skapa kontakt genom kameran. Men med mycket träning och reflektion kring hur vi kunde göra detta så blev det snabbt en naturlig del av kurserna. Idag är vi vana att knyta an genom kameran. För oss är det viktigt att  barnen känner tillit och trygghet till oss - även när vi möts via tekniken. 

I alla nya former av aktiviteter är det viktigt att deltagandet blir lustfyllt för barnen. Så även online. Det är vanligt att barn som växer snabbt kan uppleva att det är svårt med fysisk aktivitet. Barnet kan då känna osäkerhet och motvilja mot aktiviteten. För att barnen ska uppleva den fysiska aktiviteten som lustfylld behöver man bland annat arbeta med det som kallats för "fysisk självkänsla" (3) vilket innebär känslan av att känna sig kompetent inom den fysiska aktivitet man utför.

För att öka den fysiska självkänslan behöver man arbeta med flera aspekter. Till exempel kan man anpassa aktiviteterna efter barnens mognadsnivå så att det känns enkelt för barnet att utföra dem. Man behöver också arbeta med mycket bekräftelse och uppmuntran - aldrig pekpinnar! Målet är att barnet ska få en positiv upplevelse av sin egen kroppsliga förmåga. För många barn kan också en aktivitet online vara enklare då man inte behöver jämföra sig med andra barn på plats. 

Det är mycket problematiskt att barn och ungas fysiska aktiviteter har minskat. Vi vet att det kan påverka barns mående negativt på en rad sätt. Därför bör vi aktörer inom idrottssektorn arbeta för att skapa intressanta sätt där barnen upplever att det är roligt att röra på sig. Vi har idag de digitala verktygen som behövs för att erbjuda våra barn och unga många former av fysisk aktivitet - så låt oss nyttja de digitala verktygen så mycket vi kan! 

Erika Lundby

PhD Social Work

Ägare av Happy Dance

Referenser

1.https://www.forskning.se/2020/09/29/unga-vittnar-om-mer-stillasittande-under-corona/

2. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/fysisk-aktivitet--rekommendationer/

3.https://www.idrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Inaktiva-barn-rora-sig.pdf